SMALLINGERLAND 106.5 FM KABEL 96.1 MHZ

  /  Nieuws  /  5 Friese theaters werken samen

5 Friese theaters werken samen

img

Corona daagt uit tot innovatie en samenwerking 

De vijf Friese theaters maken zich grote zorgen over de brede gevolgen die de crisis in de culturele en creatieve sector op de samenleving heeft. Verenigd in het Fries Schouwburg Overleg (FSO) is samen met de lokale overheden (provincie en gemeenten) het initiatief genomen om te zorgen dat de cultuurketen blijft functioneren, dat de verbinding met het publiek blijft bestaan en gegarandeerd is voor overmorgen. Kortom de culturele infrastructuur in Friesland te versterken. 

Cultuurmakers kunnen niet zonder een podium (in welke vorm dan ook) en podiumkunsten kunnen niet zonder publiek. Hier is een belangrijke rol voor de schouwburgen, maar deze kan niet afzonderlijk gedragen worden. Om die reden is er tussen vijf verschillende Friese theaters het breed gedragen Verbond ontstaan, bestaande uit De Koornbeurs Theater en Film, Stadsschouwburg De Harmonie, Posthuis Theater, Theater Sneek en Schouwburg De Lawei.

Meer wendbaar en meer weerbaar 

Overeenkomstig met de adviezen eerder gegeven door de Raad van Cultuur ziet het Verbond een aantal transitieopgaven om meer wendbaar en meer weerbaar te worden. Hieruit voortvloeiend vraagt het Verbond een Aanjaagfonds aan dat ervoor moet zorgen dat theaters vernieuwende concepten kunnen ontwikkelen op het gebied van ruimtelijke ontwerp en productdifferentiatie. Daarnaast moet er volgens het Verbond sprake zijn van een ticketgarantiefonds. 

Het theater als producent en productiehuis 

Door zelf op te treden als producent en productiehuis leveren de podia een bijdrage aan de versterking van de hele keten en daarmee het culturele klimaat in Fryslân. Dit wordt tot uitvoering gebracht door het ontwikkelen en uitvoeren van door de podia geïnitieerde producties en festivals, het aanbieden van coaching en podia en talentontwikkeling, door de talentopleidingen naar een hoger plan te tillen, meer producties met regionale thema’s te maken en meer kleine en wendbare voorstellingen te maken voor een lokaal publiek.

Een versterkte rol van cultuur in maatschappelijke opgaven 

Cultuur beschikt over de unieke eigenschap dat het mensen, de mienskip, verbindt. Hiermee levert cultuur een bijzondere bijdrage aan diverse maatschappelijke opgaven. Samen met sociaal maatschappelijke partners zet het Verbond zich in om onze waarde (dragers van cultuur) in te zetten voor de maatschappelijke opgaven waarvoor wij ons met elkaar gesteld zien. Dit zal moeten zorgdragen voor het tegengaan van vereenzaming, net als laaggeletterdheid en bijdragen aan een inclusieve samenleving. Dit alles wordt in samenwerking gedaan met relevante maatschappelijke partners die ook evenementen organiseren voor bijzondere doelgroepen.

Een ander, meer divers gebruik van gebouwen 

De bestaande zalen en gebouwen zijn niet in elk scenario op de gangbare wijze bruikbaar. Het is nodig op zoek te gaan naar alternatieve vormen van ruimtegebruik en alternatieve ruimtes binnen de anderhalvemetermaatschappij. Het Verbond wil dit doen door repetitie en montageplekken voor makers en gezelschappen te bieden, hotspots te bieden voor experiment en bijzondere ontmoetingen. Daarnaast wil het een ontmoetings- en werkplek voor zzp’ers en onderwijs zijn, tezamen met een loket en ontmoetingsplek voor diverse maatschappelijke diensten alsook een festival- en ceremonie-locatie voor externe partijen.

Spin-off positief voor: makers, publiek, andere podia, andere, met name niet-randstedelijke gebieden

De kracht van het Verbond zit hem in het feit dat vijf losse culturele instellingen verspreid over de provincie hun handen ineenslaan en al hun expertise, faciliteiten en netwerk inzetten om de gehele keten te versterken. Vanuit dit collectieve en innovatieve perspectief wordt er geleerd en geëxperimenteerd. Hetgeen van waarde is voor de gehele sector. Maar misschien is nog wel belangrijker dat er overgedragen kan worden hoe er vanuit samenwerking en lokale mienskip tot een sterk cultuurlandschap gekomen kan worden. Juist de minder dichtbevolkte gebieden zullen zich herkennen in onze regionale aanpak.

Financiële middelen 

Voor het uitvoeren van de Ticket Garantie en het Aanjaagfonds is er budget nodig, iets wat op dit moment nog niet is toegezegd. Dit budget zal zowel landelijk als provinciaal moeten worden toegekend. De 5 theaters willen als ‘Frysk Fieldlab’ nieuwe werkwijzen en samenwerking in de culturele sector en voor de Friese regio tot stand brengen. Hiervoor dient het Verbond een subsidieaanvraag in bij het ministerie van OCW. Vanuit provincie Fryslân en de vijf Friese gemeenten is er een adhesieverklaring vastgesteld om deze subsidieaanvraag kracht bij te zetten. Op het moment dat er budget voorhanden is zullen de theaters gezamenlijk, als het Verbond, hun concrete plannen naar buiten brengen.