SMALLINGERLAND 106.5 FM KABEL 96.1 MHZ

  /  Nieuws  /  Bijzondere verhalen maken de kersttentoonstelling in Drachten

Bijzondere verhalen maken de kersttentoonstelling in Drachten

Voor de kerststallententoonstelling in de Grote Kerk in Drachten konden mensen hun eigen kerststal brengen. „Foaral de ferhalen by de stallen bin tige nijsgjirrich.”

„Ik tink dat der yn totaal sa’n hûndert poppen binne”, zegt Durkje Groen-Tamminga terwijl ze de tentoonstelling eens overziet. Samen met twee andere vrijwilligers heeft ze zich de afgelopen tijd beziggehouden met de inrichting van de kerststallententoonstelling in de Grote Kerk in Drachten. Gisteren werden de de laatste puntjes op de i gezet. Vandaag is de tentoonstelling voor het eerst te bekijken.

Kerstprogramma

In 2003 en 2010 waren er ook al kerststallententoonstellingen in de Grote Kerk. De vrijwilligers van de gemeente vonden het wel weer eens tijd voor weer zo’n expositie. „Wy hawwe der wer foar keazen, omdat it hiel leechdrompelich is”, zegt Groen-Tamminga. „Dêrby komt dat it de wiken foar Kryst altyd hiel drok is yn it sintrum fan Drachten. De oandacht fan minsken is dan meastentiids op de kommersjele kant fan Kryst rjochte. Dêr is op himsels neat mis mei, mar it moaie krystferhaal snijt dan wol wat ûnder.”

Een deel van de kerststallen is van verzamelaar Agnes Vernooij uit Steggerda. In 2003 leverde zij ook kerststallen voor een expositie in de kerk. Daarnaast is er in de Grote Kerk en de Rooms-Katholieke Verlosserkerk in Drachten een oproep gedaan om kerststallen naar de Grote Kerk te brengen. „Mei de roomske en ek de mennistetsjerke hjir yn Drachten, wurkje wy nammentlik gear. Yn de lêste wike fan Advint ha wy allegear in moai krystprogramma.”

Uit Zimbabwe

De tijd na de oproep was best spannend voor Groen-Tamminga. „It druppele earst nammentlik hiel stadich binnen. Ferline wike sneon ha wy in momint ynpland om de kryststallen allegear te ûntfangen. Doe binne der in hiele protte stallen binnenkaam. Der sitte somtiden hiel bysûndere ferhalen by en dy ferhalen meitsje dit alles no krekt sa moai. Sa kaam der in ûnderwizeres dy’t yn it spesjaal ûnderwiis lesjout. Sy hie in kryststâl by har dy’t troch ien fan har learlingen makke wie.”

Sommige kerststallen zijn groot en kleurrijk, andere zijn klein en breekbaar. Sommige zijn zelfgemaakt van bijvoorbeeld hout, jute of wol en andere zijn aangeschaft tijdens wereldreizen. Zo staan er een kerststal van olijfhout uit Israël en een Jozef en Maria uit Zimbabwe.

„It hat in hiele dei koste om alles goed del te setten”, zegt Groen-Tamminga lachend. „Doe’t alles binnenkaam, ha wy earst fan alle stallen in foto makke en de namme notearre fan de minsken dy’t de stâl brocht hawwe. Oars witte wy aanst net mear wa’t wy wat meijaan moatte. By it klearsetten wie it dêrneist ek noch wolris lestich om te sjen wa’t no de hoeder wie en wa’t Joazef wie.”

Zelf heeft Groen-Tamminga ook een klein kerststalletje meegenomen. „Ut Santiago de Compostella wei. Spitigernôch is de holle fan Joazef op ’e weromreis sneuvele. Dochs fûn ik it noch wol leuk om it stâltsje derby te setten.”

Hoeveel mensen er op de kerststallententoonstelling af komen is volgens Groen-Tamminga moeilijk te zeggen. Ze lijkt er ook niet al te veel mee bezig te zijn. „Ik fyn de ferhalen efter de kryststallen it moaiste fan dit hiele gebeuren. Ik ha wol faker gastfrou west by tentoanstellingen yn de tsjerke. De moetingen dy’t dan plakfine meitsje it evenemint moai. It soarget foar bining.”

De kerststallententoonstelling is op zaterdag 30 november, 7, 14, en 21 december te zien tussen 13.30 en 17.00 uur in de Grote Kerk. Toegang is gratis

bron: frieschdagblad.nl