SMALLINGERLAND 106.5 FM KABEL 96.1 MHZ

  /  Nieuws  /  Gemeente Opsterland sluit 2020 positief af

Gemeente Opsterland sluit 2020 positief af

De gemeente Opsterland sluit de jaarrekening van 2020 af met een positief resultaat. De komende jaren is het financieel perspectief echter minder gunstig. Dit wordt veroorzaakt door tekorten op jeugdzorg en WMO. 

De jaarrekening van 2020 toont een gemengd beeld. Het structurele tekort was € 0,6 miljoen. Hier stond echter een eenmalige opbrengst van in totaal € 2,7 miljoen tegenover, waardoor het eindresultaat € 2,1 miljoen positief is. Het structurele nadeel is in belangrijke mate veroorzaakt door tekorten op jeugdzorg en WMO. Weliswaar is de gemeente er in geslaagd, door het nemen van verschillende maatregelen, om de uitgaven voor jeugdzorg en WMO ten opzichte van 2019 aanzienlijk te beperken, maar dit was nog onvoldoende om de tekorten volledig terug te dringen. Extra onvoorziene uitgaven hebben een deel van de bezuinigingen teniet gedaan. 

Ook in Opsterland blijft zo zichtbaar dat bepaalde vergoedingen die het Rijk aan de gemeenten verstrekt, onvoldoende zijn. Dit effect wordt versterkt doordat het grootste deel van de uitgaven in het sociaal domein niet of zeer beperkt door de gemeente beïnvloedbaar zijn. Wethouder Rob Jonkman: ,,Al jaren krijgen gemeenten onvoldoende geld van het Rijk om hun taken goed te kunnen uitvoeren. Als dit niet verandert, heeft het nog meer consequenties voor onze voorzieningen en investeringen. De kwaliteit van onze leefomgeving komt onder druk te staan en projecten moeten worden uitgesteld.’’ Jonkman vindt dat het toekomstige kabinet de gemeenten tegemoet moet komen. ,,Want wij willen de financiële problemen niet afwentelen op onze inwoners.’’

Ook in Opsterland worden mensen, organisaties en bedrijven geraakt door de coronacrisis. Naast de regelingen waarop gedupeerden rechtstreeks bij de Rijksoverheid een beroep konden en kunnen doen, hebben gemeenten de mogelijkheid om onder andere sportverenigingen en dorpshuizen gedeeltelijk voor de financiële gevolgen van deze crisis te compenseren. Opsterland doet dat actief. De gelden die hiervoor zijn bestemd en die nog niet zijn besteed, nemen we op in een egalisatiereserve, om ook in 2021 coronagerelateerde uitgaven te kunnen doen.

De grootste incidentele meevallers zijn te verklaren uit het positieve resultaat op de grondexploitaties (€ 1,7 miljoen) en de verkoop van gemeentelijk vastgoed (€ 1,3 miljoen). 

Tegelijk met de jaarrekening presenteert het college ook de zogenoemde perspectiefbrief, waarin de financiële stand van zaken halverwege het jaar en het meerjarenperspectief worden geschetst. De conclusie is dat zonder een extra rijksbijdrage, waarover een nieuw kabinet zich zal moeten buigen, opnieuw bezuinigd zal moeten worden. Opsterland is hierin bepaald geen uitzondering onder de Nederlandse gemeenten.

De jaarstukken 2020 en de perspectiefbrief worden op 5 juli 2021 door de gemeenteraad behandeld. Vanaf 2 juni liggen ze ter inzage in het gemeentehuis en zijn ze te vinden op de website van de gemeente.