SMALLINGERLAND 106.5 FM KABEL 96.1 MHZ

  /  Nieuws  /  Gemeente Smallingerland sluit verleden af met een begroting in balans

Gemeente Smallingerland sluit verleden af met een begroting in balans

In Smallingerland zijn op 8 oktober het concept gemeentebegroting 2022 en de scenario's voor de meerjarenbegroting gepresenteerd. Daarnaast wordt de accountantscontrole van de jaarrekening 2020 afgerond. De gemeenteraad bespreekt deze onderwerpen de komende maanden.

De jaarrekening 2020

De jaarrekening is een half jaar geleden opgesteld en kent een positief resultaat van 6,5 miljoen euro. De accountant heeft een goedkeurend oordeel gegeven over de getrouwheid van de jaarrekening. De jaarrekening is volledig en juist. De accountant heeft echter een afkeurende verklaring gegeven over de rechtmatigheid. Dit betekent dat de gemeente zich niet altijd aan alle regels op het gebied van Europese aanbesteding heeft gehouden. De gemeente betreurd dit oordeel, zeker in relatie tot de inspanningen die zijn geleverd om de processen juist wel goed te laten verlopen. Inmiddels zijn er maatregelen genomen om dit soort processen te verbeteren. 

De begroting voor het jaar 2022

Er is dit jaar een sluitende begroting gepresenteerd voor 2022. Ter voorbereiding op de begroting is voor de zomer de kadernota opgesteld. De raad heeft van deze nota kennis genomen en het college heeft deze als kader voor de begroting van 2022 gehanteerd. De begroting bevat geen nieuw beleid, maar lost wel enkele grote knelpunten op. Een financiële meevaller was deze zomer de rijksuitkering ter compensatie van de te lage uitkering voor de jeugdzorg. Dit maakt dat de begroting in 2022 een overschot heeft van ruim 6 miljoen euro. Op 2 november wordt de begroting besproken in onze gemeenteraad en wordt, zo mogelijk, in principe ook een besluit genomen.

Scenario's voor een 'helder en evenwichtig meerjarenbeeld' 

Dit jaar doorloopt de gemeenteraad een uniek, separaat traject voor het vaststellen van een meerjarenbegroting. Het doel hiervan is in rust en met zorgvuldigheid een 'helder en evenwichtig meerjarenbeeld' samen te stellen op basis van de opdracht van de gemeenteraad aan het college. De raad heeft daarbij nadrukkelijk om verschillende scenario's gevraagd.

Op basis van de extra rijksuitkering voor de jeugdzorg, een gunstige septembercirculaire, knelpunten in het beleid en de organisatie, het belang van een stevige reserve en hetgeen de raad heeft meegegeven, heeft de gemeente drie scenario's beschreven:

  1. Basisscenario: sluitende meerjarenbegroting op basis van de begroting 2022 aangepast aan de septembercirculaire. Dit adviseren we niet, want dit biedt geen duurzaam perspectief. Belangrijke knelpunten worden niet opgepakt.
  2. Solide scenario: in dit scenario worden er belangrijke knelpunten opgepakt, maar wel enkele bezuinigingen c.q. inkomstenverhogingen voorgesteld, waarbij de samenleving zoveel mogelijk ontzien wordt. En er is geen directe lastenverhogingen voor de inwoners. Dit scenario wordt door ons geadviseerd. Dit biedt een balans tussen het oplossen van noodzakelijke knelpunten en de samenleving zoveel mogelijk ontzien.
  3. Maximaal scenario: alle knelpunten worden opgepakt en er is ruimte voor nieuw beleid voor het komende college. Toch adviseren we deze variant niet vanwege de maatschappelijke impact en het financieren van minder noodzakelijke knelpunten.

In december van dit jaar gaat de gemeenteraad van Smallingerland hierover besluiten nemen, zodat er vóór 1 januari 2022 ook een heldere en evenwichtige meerjarenbegroting kan worden aangeboden aan de toezichthouder.

Kortom: de gemeente gaat een verleden afsluiten, maar ze zijn er nog niet. Ze gaan door met de ingezette verbetering van de financiële, beheersmatige en inkoopprocessen. Daarbij is het ook nodig om te investeren in de organisatie. De toekomst de gemeente in met een begroting in balans en een solide meerjarenperspectief, waarbij veel knelpunten zijn opgelost en lang liggende dossiers zijn opgepakt. Een goede basis voor het toekomstig bestuur.