SMALLINGERLAND 106.5 FM KABEL 96.1 MHZ

  /  Nieuws  /  Gemeente Smallingerland start werving wethouders

Gemeente Smallingerland start werving wethouders

img

Nadat de gemeenteraad van Smallingerland op 3 maart jl. het besluit heeft genomen om te komen tot een zakencollege, start een door de gemeenteraad ingestelde selectiecommissie de werving en selectie van de wethouders. Daarnaast wordt er aan de gemeenteraad een Raadsvisie 2020-2022 voorgelegd ter besluitvorming.

Proces

In de raadsvergadering van 3 maart jl. heeft de gemeenteraad van Smallingerland kennis genomen van het rapport "Over de eigen schaduw heen stappen" van verkenner Ton Baas en het advies uit dit rapport overgenomen. De aanbevelingen uit dit rapport richten zich op de structuurwijziging en de cultuurwijziging. Om hier invulling aan te geven zijn vandaag het concept functieprofiel en de concept Raadsvisie 2020-2022 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Op 26 mei a.s. staan beide documenten op de agenda van de gemeenteraad.

Profielschets wethouder

Smallingerland is op zoek naar kandidaat wethouders die deel kunnen nemen aan het zakencollege. Daarom wordt er bij de beoordeling van kandidaten gekeken naar geschiktheid en deskundigheid en niet naar partijbinding. Er is breed draagvlak in de gemeenteraad om op zoek te gaan naar kandidaten met kennis en ervaring als bestuurder en expertise op de verschillende beleidsterreinen van een gemeente, waaronder het Sociaal Domein en Gemeentefinanciën.

Voor de werving en selectie wordt gebruik gemaakt van een externe selectiecommissie, bestaande uit mevrouw Marian Jager-Wöltgens (voorzitter), Paul van Erkelens, Binne Visser en Ton Baas. Zij krijgen ondersteuning van Jan Willem Kradolfer, van De Galan Groep. De selectiecommissie moet binnen de kaders van het door de gemeenteraad vastgestelde functieprofiel aan de slag. Uiteindelijk worden de meest geschikt geachte kandidaten voorgedragen voor benoeming bij de gemeenteraad.

Raadsvisie 2020-2022

Daarnaast wordt een raadsvisie ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. De Raadsvisie 2020-2022 is met behulp van de fracties tot stand gekomen. Zodra de gemeenteraad deze raadsvisie heeft vastgesteld is dit het kader voor het nieuwe college. Het college komt met voorstellen aan de gemeenteraad die passen binnen de raadsvisie. Een raadsvisie kan niet worden vergeleken met een traditioneel coalitieakkoord. Een raadsvisie is eerder een agenda van onderwerpen waar het nieuwe college de komende twee jaar mee aan de slag moet.

Cultuurwijziging

Een andere belangrijke aanbeveling uit het rapport van de verkenner was het advies om te werken aan een cultuurwijziging van de politiek bestuurlijke cultuur. Van de nieuwe wethouders wordt verwacht dat zij hier samen met de gemeenteraad invulling aan geven. Zodra de coronamaatregelen het toestaan komt de gemeenteraad bijeen om daarmee aan de slag te gaan.