SMALLINGERLAND 106.5 FM KABEL 96.1 MHZ

  /  Nieuws  /  Opsterland ontkomt aan bezuinigingen

Opsterland ontkomt aan bezuinigingen

De gemeente Opsterland heeft een sluitende begroting voor volgend jaar en een structureel sluitend meerjarenperspectief (2023-2025). Was kort voor de zomer nog de verwachting dat bezuinigingen onontkoombaar zouden zijn, de financiële toekomst ziet er inmiddels gunstiger uit. Dit is vooral te danken aan nieuwe afspraken tussen het Rijk en de gemeenten over financiering van de jeugdzorg. 

Bij de presentatie van de jaarlijkse perspectiefbrief in juni, gingen burgemeester en wethouders nog uit van dreigende tekorten, met name op jeugdzorg en WMO. ,,We waren ons al aan het voorbereiden op ingrijpende bezuinigingsmaatregelen, maar die zijn voorlopig gelukkig niet nodig,’’ zegt wethouder Rob Jonkman (financiën). Het college heeft voor 2022 een gezonde begroting vastgesteld. De gemeente is erin geslaagd om de inkomsten en uitgaven binnen het sociaal domein in balans te brengen, door kostenbeheersing, preventie en als gevolg van een akkoord met het Rijk over de jeugdzorg. Voor de langere termijn is er overigens nog steeds onzekerheid over de financiering van sociale taken en over de gevolgen van een aanstaande herijking van het Gemeentefonds. 

Toekomst 

Het college heeft niettemin vertrouwen in de toekomst.: ,,We gaan samen met raad en inwoners verder met het versterken van onze dorpen, we gaan aan de slag met de invoering van de Omgevingswet, zetten verdere stappen op weg naar een energieneutraal Opsterland en leveren de eerste projecten van de Regio Deal Zuidoost-Friesland op.’’ De huidige bestuursperiode 2018-2022 loopt naar het einde. Naast de begroting presenteren burgemeester en wethouders een uitgebreide terugblik (endterm review) waarin deze bestuurlijke periode wordt geëvalueerd. Het college meent dat de ambities uit het coalitieakkoord zijn waargemaakt, of op schema liggen. De begroting 2022 word vastgesteld in de raadsvergadering van 8 november 2021.