SMALLINGERLAND 106.5 FM KABEL 96.1 MHZ

  /  Nieuws  /  Fryske Guozzeoanpak werkt

Fryske Guozzeoanpak werkt

Schade door ganzen aan boereland is de afgelopen twee jaar afgenomen. Dat komt onder andere doordat ganzen intensiever verjaagd zijn naar foerageergebieden. Doordat de ganzen zich daar met name concentreerden, is de vraatschade buiten de foerageer-gebieden beperkt. Het lijkt er wel op dat de voorschriften voor schadetaxaties in de toekomst mogelijk aangepast moeten worden. Dit blijkt uit de evaluatie van de Fryske Guozzeoanpak die provincie Fryslân op verzoek van Provinciale Staten liet uitvoeren. 

De aanpak lijkt te werken, want de ganzenschade aan boereland neemt al twee jaar op rij af. In die periode zijn ganzen intensiever verjaagd naar foerageergebieden. Het is mogelijk dat ook andere factoren meespeelden. Bijvoorbeeld gunstige groeiomstandigheden en dat er iets minder ganzen in Fryslân overwinterden. 

Grasmetingen

Met metingen van grashoogtes wordt de tegemoetkoming in schade aan boerenland berekend. Voor de evaluatie zijn meer metingen uitgevoerd dan gewoonlijk. Deze laten zien dat het gras in het voorjaar, na vertrek van de ganzen een groeispurt maakt. Het blijkt dat op 80% van de onderzochte percelen de vraatschade door ganzen op het moment van maaien is ingehaald. 

“De taxaties zijn door BIJ12 Faunazaken via de vastgestelde voorschriften uitgevoerd. We gaan er daarom vanuit dat de schadevergoedingen terecht zijn uitgekeerd”, zegt gedeputeerde Johannes Kramer. “Het lijkt er wel op dat de voorschriften voor schadetaxaties in de toekomst mogelijk aangepast moeten worden. In de voorschriften wordt er bijvoorbeeld vanuit gegaan dat schade die in april gemeten wordt nog steeds aanwezig is op het moment van maaien (mei). Uit de evaluatie blijkt nu dat dit mogelijk niet het geval is, omdat het gras in tussentijd een groeispurt doormaakt. Er wordt eerst vervolgonderzoek gedaan, voordat we de taxatievoorschriften aanpassen. Uiteraard gaan we hier dan over in gesprek met de betrokken partijen.” 

Vervolgonderzoek noodzakelijk

De provincie benadrukt dat er nader onderzoek nodig is. Daarin moet worden nagegaan of de onderzoeksresultaten van de evaluatie kloppen en welke factoren hebben geleid tot deze onderzoeksuitkomsten. Daarvoor is herhaling van het onderzoek op grotere schaal en in meerdere provincies van belang. Daarmee kan getoetst worden of de in Fryslân gevonden resultaten ook in andere provincies en in andere (weers)omstandigheden gevonden worden. De provincie Fryslân heeft BIJ12 Faunazaken gevraagd dit onderzoek op zich te nemen.    

Zolang de onderzoeken lopen, verandert er niks voor grondgebruikers. Er vinden geen aanpassingen in taxatiemethodes of tegemoetkomingen plaats. Voor de periode daarna is dat afhankelijk van de uitkomsten van de vervolgonderzoeken. Uitgangpunt is dat de provincie voor schade een redelijke en billijke tegemoetkoming verstrikt. Er kan juridisch gezien geen tegemoetkomingen verstrekt worden voor schade die er niet is. 

De evaluatie van de Guozzeoanpak is aangeboden aan Provinciale Staten.