SMALLINGERLAND 106.5 FM KABEL 96.1 MHZ

  /  Nieuws  /  Rijk en regio investeren € 30 miljoen in Regio Dea  /  Wetterskip Fryslân levert Drachtster gemaal op

Wetterskip Fryslân levert Drachtster gemaal op

img

Aan de zuidzijde bij Drachten heeft Wetterskip Fryslân een nieuw gemaal gebouwd. Dit gemaal vervangt het oude gemaal uit 1963 dat op dezelfde locatie stond. Ook vissen kunnen het nieuwe gemaal passeren. De bouw van het gemaal Drachten-Zuid kostte in totaal 750.000 euro.

In januari 2020 startte de aannemer met de sloop van het oude gemaal. Gemaal Drachten-Zuid is in juli 2020 opgeleverd. Het gemaal is een opmaling. Dit betekent dat het water aanvoert vanuit de Friese boezem (stelstel van meren, kanalen en vaarten) naar het achterliggende, hoger gelegen gebied.

Opmalingen

De opmaling in Drachten is onderdeel van een serie van vier opmalingen. Het waterpeil wordt over het hele gebied opgevoerd van 52 centimeter beneden NAP naar 5,25 meter boven NAP. Gemaal Drachten-Zuid is de eerste opmaling in deze serie. Gemaal Bakkeveen zorgt dat het water verder wordt opgemalen naar de hogere delen. Naast elk gemaal liggen stuwen die zorgen voor het stapsgewijs afvoeren van water in tegengestelde richting: van Bakkeveen, Beetsterzwaag naar Drachten.

Historisch gezien is het Offierkanaal langs de A7 bij Drachten gegraven voor de turfwinning om water af te voeren. Na de turfwinning was er onvoldoende wateraanvoer in het gebied en zijn hier opmalingen gesticht.

50.000 liter

Het oude gemaal moest worden vervangen omdat het was afgeschreven en niet meer voldeed aan de huidige veiligheidsnormen. Het nieuwe gemaal Drachten Zuid is een gemaal met een vijzelpomp. De vijzels kunnen per minuut 50 kuub (50.000 liter) water verwerken.

Het gemaal gaat automatisch aan als de waterstand in het achterliggende gebied te laag is. Dan bepaalt het gemaal zelf om de waterstand te verhogen. Zo bespaart het waterschap op de energiekosten.

Klimaatopgave

Met het gemaal is Wetterskip voorbereid op de toekomst. ‘De verandering van het klimaat heeft een grote invloed op de taken van Wetterskip’, aldus Jan van Weperen, lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. ‘Door extreme neerslag moet er meer water worden afgevoerd. In tijden van droogte is er juist meer vraag naar (zoet) water.’

Netwerk 

Wetterskip Fryslân leverde onlangs ook het Noordergemaal (De Veenhoop) op. Een netwerk van bijna 1.000 gemalen, 5.400 stuwen en ongeveer 5.000 inlaten zorgen in het werkgebied van het waterschap voor het gewenste waterpeil in sloten, kanalen en meren. Dat betekent dat Wetterskip ingrijpt bij teveel, maar ook bij te weinig water. Is er een tekort aan water, dan wordt er extra water binnengelaten. Een overschot aan water wordt afgevoerd via spuisluizen en gemalen.

foto: Gemaal Drachten-Zuid van Wetterskip Fryslân.