SMALLINGERLAND 106.5 FM KABEL 96.1 MHZ

  /  Nieuws  /  Smallingerland verbiedt lachgas

Smallingerland verbiedt lachgas

Vanaf 27 oktober 2021 is het verboden op een openbare plaats lachgas recreatief als roesmiddel te gebruiken. Ook mag een burger geen lachgas bij zich hebben als deze overlast veroorzaakt door het lachgas. Zie ook onderstaand Artikel.

Dit is besloten door de gemeenteraad in haar vergadering van 12 oktober. Handhaving is naast preventieve maatregelen een goede aanvulling om het gebruik van lachgas tegen te gaan. 

Artikel 2:48A Verboden lachgasgebruik

  • 1.Het is verboden op een openbare plaats lachgas recreatief als roesmiddel te gebruiken, voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen bij zich te hebben, indien dit gepaard gaat met overlast of andere gedragingen die de openbare orde verstoren, het woon- of leefklimaat nadelig beïnvloeden of anderszins hinder veroorzaken.

  • 2.Het is verboden op een openbare plaats die deel uitmaakt van een door het college ter bescherming van de openbare orde of het woon- en leefklimaat aangewezen gebied lachgas recreatief als roesmiddel te gebruiken, voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen bij zich te hebben.

  • 3.Het college kan in het aanwijzingsbesluit het in het tweede lid bedoelde verbod beperken tot bepaalde tijden.