SMALLINGERLAND 106.5 FM KABEL 96.1 MHZ

  /  Nieuws  /  Zuidoost-Friesland krijgt 15 miljoen uit Regiodeal-pot

Zuidoost-Friesland krijgt 15 miljoen uit Regiodeal-pot

De gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Weststellingwerfen Wetterskip Fryslân en de Provincie Fryslân zijn opgetogen dat de ministerraad vandaagde regio Zuidoost Friesland heeft gekozen als één van de regio’s waarmee zij een Regio Dealwil sluiten. Het Rijk draagt € 15 miljoen bij aan de leefbaarheid in Zuidoost Friesland.


‘We hebben als regio veel zin om samen met het Rijk aan de slag te gaan met de Regio Deal.Partnerschap met het Rijk is nodig om de brede welvaart en leefbaarheid in Zuidoost Frieslandte versterken. Deze staan onder druk vanwege ontwikkelingen als ontgroening, vergrijzing,klimaatverandering en energietransitie. Met deze Regio Deal krijgt de regio een extra impuls.Onze ambitie: een leefbare regio met vitale kernen in een veerkrachtig landschap!’ zegt Ellenvan Selm, burgemeester van Opsterland en woordvoerder namens de regio.

De regio investeert in de periode 2020-2023 tussen de € 50 en € 80 miljoen en ontvangt eenrijksbijdrage van € 15 miljoen. Samen met ondernemers en inwoners in de grotere en kleinereregionale kernen zoals Wolvega, Gorredijk, Jubbega en Akkrum, kijken we hoe we dezeleefbaar en aantrekkelijk kunnen houden. In de kleinere dorpen willen we samen met demienskip meer plekken voor jong en oud creëren om elkaar te ontmoeten en aan de slag metduurzame energie. Zo krijgt de ambitie voor vitale kernen vorm. De ambitie veerkrachtiglandschap is onder andere gericht op de bijzondere beekdalen, zoals Beekdal de Linde enBeekdal Koningsdiep. We willen daarnaast werken aan een robuust watersysteem vanwegede droogteproblematiek die op verschillende plekken in de regio speelt. Een ander idee is derealisatie van een regionaal leer- en onderzoekscentrum Bodem. Daarnaast willen weZuidoost Friesland toeristisch vermarkten als ‘het Andere Friesland’. Toerisme en recreatieverbindt beide ambities met elkaar, zoals bij de integrale gebiedsontwikkeling Oostelijke PoortFriese Meren tussen Drachten en De Veenhoop.

De komende maanden gaan de gemeenten, wetterskip, provincie en het Rijk verderbespreken hoe en waaraan het geld wordt besteed. Het Fries Sociaal Planbureau wordtbetrokken voor de regionale monitoring van de brede welvaart in Zuidoost Friesland. Rond dezomer van 2020 worden de afspraken rond de ‘Regio Deal Zuidoost Friesland: samen vitaal enveerkrachtig’ definitief.